کارشناسی در محل

ماشین سازی عبداله زاده با ارسال کارشناسان حرفه ای خود در محل کارخانه مشتریان وبا همفکری با توایدکنندگان در مورد نیاز دستگاهای مورد استفاده ان واحد صنفی در خصوص بهبود امر. تولید با تولید کننده همفکری انجام میدهند تا دستگاه مورد نیاز خود را تهیه کنند دستگاهای با اصطحلاک کمتر و دقت بالاتر
کارشناسی در محل برای استفاده از نورد ورق و دیگر ماشین آلات عایق کاری رایگان است