نورد لوله برای چه کارهایی استفاده میشود ؟

در هنگام تولید لوله ممکن است لازم باشد تا لوله ها گرد شوند یا به شکل نیم کره هلالی در آیند. در این هنگام می توان از نورد لوله ( از انواع نورد ورق است ) استفاده کرد. در فرایند نورد لوله، این مقاطع از لحاظ ظاهری به شکل گرد و هلالی در می آیند. نورد لوله یکی از مهم ترین فرایندهایی است که در تولیدی ها و کارخانجات مهم کشور انجام می شود.