چرا از گیوتین برش ورق استفاده میکنیم ؟

چرا از گیوتین برش ورق استفاده میکنیم ؟

چرا از گیوتین برش ورق استفاده میکنیم ؟

گیوتین برش ورق دستگاهی است که برای برش ورق از آن استفاده می شود. با استفاده از گیوتین برش ورق می توان ورق ها با طول زیادتر را با سرعت بیشتری برش داد و در زمان صرفه جویی کرد. در واقع گیوتین برش ورق نوعی قیچی است که تیغه پایینی در آن ثابت بوده و به لبه میز قیچی متصل شده است. تیغه بالایی گیوتین برش ورق بطور عمودی قابل حرکت بوده و با عبوردادن ورق از کنار تیغه ثابت می شود ورق را برش داد.
گیوتین برش ورق و نورد ورق در ماشین سازی عبداله زاده تولید میشوند