نورد پروفیل و لوله که از انواع نورد ورق است چه کاربرد هایی دارد ؟

نورد پروفیل و لوله که از انواع نورد ورق است چه کاربرد هایی دارد ؟

نورد پروفیل و لوله که از انواع نورد ورق است چه کاربرد هایی دارد ؟

در هنگام تولید پروفیل و لوله، ممکن است لازم باشد تا پروفیل و لوله گرد شوند یا  به شکل نیم کره هلالی در آیند. در این هنگام می توان از نورد پروفیل و لوله استفاده کرد. در فرایند نورد پروفیل و لوله، این مقاطع از لحاظ ظاهری به شکل گرد و هلالی در می آیند. نورد پروفیل و لوله ( که از انواع نورد ورق است )یکی از مهم ترین فرایندهایی است که در تولیدی ها و کارخانجات صنعتی کشور انجام می شود.