نورد پروفیل در صنایع پروفیل چه کاربردی دارد

نورد پروفیل در صنایع پروفیل چه کاربردی دارد

نورد پروفیل در صنایع پروفیل چه کاربردی دارد

در هنگام تولید پروفیل ممکن است لازم باشد تا پروفیل ها گرد شوند یا به شکل نیم کره هلالی در آیند. در این هنگام می توان از نورد پروفیل استفاده کرد. در فرایند نورد پروفیل، این مقاطع از لحاظ ظاهری به شکل گرد و هلالی در می آیند.نورد پروفیل ( یکی از انواع نورد ورق ) یکی از مهم ترین فرایندهایی است که در تولیدی ها و کارخانجات مهم کشور انجام می شود.