نورد ورق به چه منظور استفاده میشود ؟

نورد ورق به چه منظور استفاده میشود ؟

فرم دهی ماده فلز

دستگاه نورد ورق برای فرم دهی ماده فلز بین غلطک های دستګاه بکار برده می شود که می توان با توجه به نوع دستگاه نورد ورق ضخامت و همچنین ابعاد آنها را تنظیم کرد. کار دستگاه نورد ورق که عملکرد کاهشی برای ضخامت فلز و افزایش طول آن می ‌باشد با توجه به این نکته که نورد ورق در عرض فلز تغییر ایجاد نمی کند. ورق فلزی که در دستگاه نورد وردق قرار می گیرد به دلیل اینکه بین غلطک ها قرار گرفته است؛ از لغزش ورق جلوگیری می‌ کند و این نکته باعث می شود دقت و کیفیت ورق تولید شده مطلوب باشد. به طور معمول در دستگاه نورد ورق می توان فاصله بین غلطک ها را تنظیم کرد و این کار باعث می شود نورد، ورقی را تولید کند که ضخامت مورد نظر را داشته باشد معمولا دستگاه نورد ورق، ضخامت های مختلفی را از 0.0025 تا 200 میلیمتر را می تواند در بر بگیرد البته که دستگاه های نورد ورق انواع متفاوتی دارند که با توجه به نوع شان توان تولید بازه ضخامت ها و ابعاد متفاوتی را در خود دارند. هر دستگاه می تواند مزایا و معایب خود را داشته باشد و این موضوع می تواند بستگی به انتظارات کاری باشد که از دستگاه در نظردارید.