انواع نورد ورق چیست؟

انواع نورد ورق چیست؟

نورد ورق انواع مختلفی دارند که می توان آنها را به صورت زیر نام برد:
نورد ورق معمول، نورد ورق عرضی ، نورد ورق حلقه، نورد ورق چند لایه و نورد ورق پیچ 
هرکدام از این نورد ها با توجه به کاربردشان دارای ویژگی های خاصی هستند.
نورد ورق معمول: این نورد برای گسترش سطح صافی ورق بکار گرفته می شود.
نورد ورق عرضی: ورق های فلزی فرمی متقارن به خود می گیرند با توجه به فرمی که نورد دارد. 
قطعات فلزی ورودی به دستگاه نورد عرضی بعد از خروج از میان غلطک های این دستگاه، به صورت متقارن در می آیند(شکلی متقارن به خود می گیرند). 
نورد ورق حلقه یا لوله ای: این نورد با دو غلطک خارجی و غلطک داخلی، فشاری بر روی یک رینگ فلزی که میان این دوغلطک است، وارد می کنند که این امر ضخامت آن را کاش می دهد در نتیجه شعاع آن رینگ استوانه ای افزایش می یابد.
نورد ورق چند لایه: در این روش  چند لایه فلز را با یکدیگر ادغام و به صورت نورد در می آیند.
نورد ورق پیچ: در این نورد یک قطعه فلزی استوانه ای از میان دو نورد شیاردارعبور می کند و پیچ تولید می شود.